Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Občina Straža: Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2020

Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2020

 

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini 10.355,00 EUR iz proračunske postavke 18023.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:

organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,

- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo

- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

 

4. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje programe:

- programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,

- programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,

- programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.

 

Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2020.

5. Predložitev vloge

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih, stanovskih in interesnih dejavnosti 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03.04.2020. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 03.04.2020 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne (poštni žig, 03.04.2020). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure 03.04.2020.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa

Odpiranje vlog bo 09.04.2020 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07 38 48 550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine Straža in v časopisu Stražan.

 

‹ nazaj