Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020

 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020

 

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 18.175 EUR iz proračunske postavke 18007 sofinanciranje programov društev na področju kulture v višini 13.020,00 18043 Kulturne prireditve v višini 5.154,00 eur.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov:

- društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,

- samostojni ustvarjalci na področju kulture,

- zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,

- javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,

- da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,

- da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,

- da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,

- da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o organizaciji programov in

doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,

- aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

 

4. V letu 2020 bomo sofinancirali naslednje programe:

- ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),

- strokovno izpopolnjevanje kadrov.

 

Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2020.

 

 

 

5. Predložitev vloge

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Straža za leto 2020. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03.04.2020. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 03.04.2020 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne (poštni žig, 03.04.2020). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure 03.04.2020.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

 

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa

Odpiranje vlog bo 09.04.2020 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

 

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07 38 48 550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.

 

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine Straža in Uradnem listu RS.

 

‹ nazaj