Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Občina Straža: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2020

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2020

1. Namen javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Straža.

2. Vrednost sredstev

Razpisna vrednost sredstev za leto 2020 znaša 9.000,00 eur. Sredstva so predvidena na proračunski postavki 14013.

3. Upravičenci:

So organizacije, društva, samostojni podjetniki, zavodi, ki so registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in vključujejo širši krog občanov iz Občine Straža.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:

- imajo sedež v Občini Straža

- so registrirani po Zakonu o društvih

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon

- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti

- da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva

- da redno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov

5. Merila:

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili. Posamezni programi se točkujejo in za izračun je predvidena formula: skupna vrednost točk/proračunska sredstva*dosežene točke posameznika

Točke Pomen

1 Za vsakega člana društva

2 S prispevkom na prireditvi (nastop FS, kulinarika,..) – na vsak prispevek

3. Za sodelovanje na prireditvah kot soorganizator (za vsako soorganizacijo)

4. Drugo (izobraževanje članov..)

5 Za vsako izvedeno aktivnosti, dogodek ali , prireditev v lastni organizaciji (predstavitev občine na sejmih, organizacija prireditev, čistilne akcije, delavnice..)

 

6. Rok za izvedbo izbranih programov

Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. december 2020.

7. Predložitev vloge

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov 2020. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03.04.2020. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 03.04.2020 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne (poštni žig, 03.04.2020). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure 03.04.2020.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

8. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa

Odpiranje vlog bo 09.04.2020 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva , bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07 38 48 550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski in spletni strani Občine Straža.

 

‹ nazaj