Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2020.

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020.

Vsebine športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Škocjan, planiranih na  proračunski postavki18004 – sofinanciranje športa po letnem programu športa, konto 412000 -  tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v višini 8.000,00 EUR. 

V višini 4.000,00 EUR na proračunski postavki18015 - Investicije v objekte in opremo za področje športa, konto 431000 imamo planirana sredstva za razpis investicijskih sredstev športnim organizacijam in ustanovam.

 

Vloga mora biti predložena:

-          na predpisanih obrazcih,

-          na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

-          osebno do vključno torka, 30. junija 2020, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

-          v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športav Občini Škocjan za leto 2020- NE ODPIRAJ!«,

-          na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona

07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Martina Hočevar) ali preko e-pošte: martina.hocevar@obcina-skocjan.si

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete TUKAJ.

‹ nazaj