Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2020

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KMEČKE TRŽNICE V OBČINI TREBNJE V LETU 2020

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2020.

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev so društva ali druge organizacije s sedežem na območju občine Trebnje, ki delujejo na področju kmetijstva ali razvoja podeželja in bodo organizirale kmečko tržnico.

3. OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2020 je 8.000 EUR.

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN DOKAZILA

Kandidirajo lahko prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- kmečko tržnico organizirajo tako, da omogočajo predstavitev vseh področij kmetijstva, kmetovalcev in rokodelcev iz občine Trebnje,

- predložijo podroben finančno ovrednoten plan in program organizacije kmečke tržnice,

- zagotovijo predstavitev vsaj 5 ponudnikov iz različnih kmetijskih in sorodnih dejavnosti, od tega jih mora biti vsaj 3 s sedežem v občini Trebnje,

- zagotovijo primerno število stojnic ali primerno prodajno površino, na kateri bo mogoče kupiti kmetijske in druge pridelke in izdelke povezane s kmetijsko proizvodnjo in kmetijstvom,

- imajo poravnane davčne obveznosti,

- imajo možnost organiziranja kmečke tržnice večkrat na teden.

Izpolnjevanje pogojev morajo prijavitelji izkazati z ustreznimi izjavami, izpolnjevanje pogoja iz 3. alineje, pa s seznamom ponudnikov.

5. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila in kriteriji za izbor najboljšega prijavitelja so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina finančne pomoči je do 100 % upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe kmečke tržnice), oziroma največ 8.000 EUR z DDV.

7. KORIŠČENJE SREDSTEV

Koriščenje sredstev je možno v skladu s sklenjeno pogodbo na podlagi oddanega e-zahtevka za izplačilo finančnih sredstev z dokazili o stroških za organizacijo in izvedbo kmečke tržnice.

8. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

9. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

10. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijave, izpolnjene na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije morajo biti predložene najkasneje do 29. 5. 2020 oz. do tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke s pripisom »NE ODPIRAJ JAVNI POZIV - KMEČKA TRŽNICA 2020« na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

11. IZID JAVNEGA POZIVA

O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu odloča na predlog komisije župan s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo.

12. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani www.trebnje.si. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na e-naslovu: obcina.trebnje@trebnje.si ali na tel.: 07 34 81 138.

‹ nazaj