Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Straža: Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Straža za leto 2020

Občina Straža razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2020.

Upravičenci do sredstev so:

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji (v kmetijskem ali gozdarskem sektorju), kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imeti sedež na območju Občine Straža, ob oddaji vloge pa morajo imeti v lasti ali zakupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (na podlagi Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur.l. RS, št. 70/95, 54/99 Odl. US: U-I-76/97 in 30/13));

- nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospodinjstva, katerih kmetijska gospodarstva so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju Občine Straža, ukvarjajo pa se z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;

- registrirana stanovska in interesna društva in združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju Občine Straža in imajo sedež na območju Občine Straža;

- dijaki in študentje programov kmetijstva ali gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodinjstva, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju Občine Straža.

UKREP 7 - Podpora društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja - 2.000 €

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je sofinanciranje aktivnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju Občine Straža, katerih cilj ustanovitve in delovanja ni pridobivanje dobička.

Cilji ukrepa:

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.

Upravičenci do sredstev:

- registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju Občine Straža in imajo sedež na območju Občine Straža.

Upravičeni stroški:

- stroški povezani s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in/ali podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oz. združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;

- stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

- stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oz. združenj.

Priloge k vlogi:

- potrdilo oz. izpisek o registraciji društva oz. združenja,

- vsebinsko in finančno ovrednoten letni program dela društva oz. združenja,

- seznam članov iz Občine Straža;

- predračuni ali računi za plačilo upravičenih stroškov;

- potrdila o plačilu računov upravičenih stroškov (dostaviti najkasneje skupaj z zahtevkom za izplačilo odobrenih sredstev);

- poročilo o izvedenih aktivnostih, ki so predmet za pridobitev sredstev, vključno s foto dokumentacijo;

- seznam udeležencev aktivnosti oz. dogodkov, ki so predmet pridobitve sredstev.

Finančne določbe:

- pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;

- pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov;

- najvišji znesek pomoči za ta ukrep je lahko 1.000 €;

 

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Prijave na javni razpis morajo biti oddane do 01.06.2020 osebno nasedežu Občine Straža ali po pošti. Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti, označene z nalepko »Ne odpiraj -prijava na javni razpis« s podatki o vlagatelju, ki je na voljo kot priloga k razpisni dokumentaciji. Informacije glede razpisa so na voljo na Občini Straža (tel. 38-48-550).

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

‹ nazaj