Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Kostel: Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kostel v letu 2020

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020) objavlja Občina Kostel

Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kostel v letu 2020

I. Nosilec javnega razpisa: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

II. Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo:

a. športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,

b. občinske športne zveze,

c. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,

d. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,

e. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,

f. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,

g. zasebni športni delavci.

III. Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

a. so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj 1 leto;

b. imajo za prijavljene dejavnosti:

i. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

ii. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

iii. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,

iv. vodeno evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,

v. da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predložijo kopijo statuta društva, potrjenega s strani upravne enote, in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.

IV. V letu 2020 bodo izvajalcem športnih programov na podlagi sprejetega letnega programa športa za leto 2020 financirani naslednji športni program:

a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;

b. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

c. Obštudijske športne dejavnosti;

d. Športna rekreacija;

e. Šport starejših

Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.

V. Sredstva se dodeljujejo za leto 2020.

VI. Višina sredstev: 1.000,00 EUR.

VII. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Kostel, Vas 4, Kostel na spletni strani Občine Kostel: www.kostel.si, vlagatelji pa za razpisno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi na elektronski naslov: obcina@kostel.si. Kontaktna oseba: Matjaž Ložar, tel.: (01) 777 80 14.

VIII. Način in rok za predložitev vlog: zaprte kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako "JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2020, NE ODPIRAJ" na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot veljavne vloge na javni razpis bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele osebno ali po pošti do petka, 12. 6. 2020, do 12.00 ure, na naslov: OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

IX. Odpiranja vlog: Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v roku 12 delovnih dni po poteku roka za oddajo vlog.

X. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, jo občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

XI. Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v zahtevanem roku, občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

XII. Prijavljeni programi bodo ovrednoteni na podlagi meril, pogojev in kriterijev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Na osnovi predloga komisije za izvedbo JR bo občina izdala odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Ob izdaji odločbe o izbiri občina vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

XIII. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena tega odloka vloži ugovor pri občini. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.

XIV. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR: O izidu javnega razpisa bodo izvajalci športnih programov obveščeni v 30 dneh po izdanem predlogu komisije za izvedbo javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

‹ nazaj