Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Loški Potok: Javni razpis za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok v letu 2020

Javni razpis za pokroviteljstvo ter financiranje drugih društvenih dejavnosti v občini Loški Potok v letu 2020

Razpisana višina sredstev znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zajeta v proračunu Občine Loški Potok za leto 2020 na proračunski postavki 04008 Pokroviteljstva občine.

Na razpis za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa se vlagatelji prijavijo z vlogo oziroma razpisnimi obrazci, ki jih kandidati od 15. maja 2020 dalje lahko dobijo na spletni strani občine www.loski-potok.si, kjer je objavljeno tudi besedilo javnega razpisa. Dodatne informacije lahko dobite pri Vinku Košmerlu po e-pošti vinko.kosmerl@loski-potok.si ali na telefonski številki 01/8350-108.

Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do petka, 21. avgusta 2020 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov prejemnika: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok. V spodnjem levem kotu mora biti pripis »NE ODPIRAJ – POKROVITELJSTVO 2020«.

Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Z izbranimi izvajalci bo župan občine Loški Potok sklenil pogodbo o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena, in morajo biti porabljena v letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, oziroma če upravičenec ne izpolni obveznosti iz tega razpisa, bo občina zahtevala vrnitev le-teh skupaj z zamudnimi obresti.

 

‹ nazaj