Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Loški Potok: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2020

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 15. maja 2020 na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 7-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno petka, 21. avgusta 2020, do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – RAZPIS – HUM. ORG. 2020«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108.

OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:

Udeleženci razpisa bodo o izboru s sklepom obveščeni v roku 3 dni po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do konca avgusta 2020.

‹ nazaj