Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za izbiro organizatorja in izvajalca programa "Novoletna obdaritev starejših"

JAVNI POZIV ZA IZBIRO ORGANIZATORJA IN IZVAJALCA PROGRAMA

"Novoletna obdaritev starejših"

I. Naročnik javnega poziva: Občina Mokronog-Trebelno, tel. 07 3498 260.

II. Predmet javnega poziva je izbira organizatorja in izvajalca za program ˝ Novoletna obdaritev starejših˝, ki vključuje:

- nabava in razdelitev daril za občane, ki imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko bivajo v občini Mokronog-Trebelno, v starosti 75 in več let. Program je potrebno izvesti v času od 1.12.2020 do 30.12.2020.

III. Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

- humanitarne organizacije ter zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva v občini Mokronog-Trebelno in imajo podeljen status, da delujejo v javnem interesu.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu

Na javni poziv lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da se prijavijo na javni poziv na predpisanem obrazcu in v določenem roku,

- da izkažejo na predpisanem obrazcu zaprto finančno konstrukcijo s specifikacijo za prijavljen program,

- da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov in projektov na področju za katerega se prijavljajo,

- da imajo zagotovljene materialne (oprema in pripomočki za delo), kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo obdaritve starejših.

V. Prijava na poziv mora vsebovati:

- kratka predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja, dosedanje izkušnje z izvedbo tovrstnih programov,

- natančen opis in predstavitev daril.

VI. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:

- najnižja ponudbena cena,

- prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo upoštevali funkcionalno darilo ter bodo prispevali lastna sredstva pri nakupu darila.

V primeru, da se na javni poziv prijavi več prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje, se izbere tistega, ki ima večji lastni delež sofinanciranja funkcionalnega darila (starostnikom primerno).

Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisanem roku prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija imenovana s strani župana. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o izbiri organizatorjev in izvajalcev za program "Novoletna obdaritev starejših".

VII. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020, je 1.200 EUR.

VIII. Čas in kraj razpisne dokumentacije: javni poziv se objavi na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno ( www.mokronog-trebelno.si ). Prijavni obraze je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.

IX. Rok in način predložitve vlog: vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje do 9.10.2020 do 9.00 ure. Po pošti oddane vloge morajo biti kot priporočene pošiljke z datumom oddaje najkasneje 8.10.2020. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele kot priporočena pošiljka na sedež naročnika: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom ˝Ne odpiraj – Novoletna obdaritev starejših"˝. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

X. Izid poziva: sam poziv bo zaključen najkasneje v 15-ih dneh od dneva, ko se izteče prijavni rok. O izbiri organizatorjev in izvajalcev za prireditev "Novoletna obdaritev starejših" bo odločal na predlog strokovne komisije župan občine Mokronog-Trebelno s sklepom. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana lahko prijavitelji vložijo upravni spor v roku 30 dni od prejema slepa.
Obveznosti med Občino Mokronog-Trebelno in izvajalcem se uredijo s pogodbo v kateri so opredeljene naloge, roki za izvedbo in način izvedbe plačil.

XI. Dodatne informacije in pojasnila: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. Kontaktna oseba je Mateja Vrabec, tel. 07/34 98 266, e-mail: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si .

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

‹ nazaj