Regijski NVO center

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2020

Občina Črnomelj bo sofinancirala letne programe z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij.

Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 6.000,00 EUR.

Prijava mora biti dostavljena do roka za oddajo prijave, pravilno označena in vsebovati naslednje dokumente:

a) Prijavni obrazec (obrazec A)

b) Prijava programa (obrazec B)

c) Vzorec pogodbe (obrazec C)

d) Izjava o urejeni evidenci o članstvu ter plačani članarini (obrazec D)

e) Priloge: fotokopija odločbe upravne enote o registraciji društva oz. potrdilo upravne enote o registraciji društva; statut društvav kolikor se prijavljate prvič; poročilo o delu za leto 2019.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele dosrede, 14.10.2020,do 15.00 ure, v SPREJEMNO PISARNO OBČINE ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj.Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: "JAVNI RAZPIS –DRUGA DRUŠTVA 2020, NE ODPIRAJ"na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva. Kontaktna oseba: Jože Migalič(tel. 07/30-61-116). Odpiranje prijav bo 15.10.2020.Prepozno prispele oziroma prepozno vložene prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 

‹ nazaj