Regijski NVO center

Občina Straža: Javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2020

JAVNI RAZPIS za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa Občini Straža v višini 50.000,00 EUR, iz proračunske postavke 18027 Sofinanciranje programov na področju športa.

Upravičenci do sredstev so:

- športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,

- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

- zasebni športni delavci.

 

Vrsta programov in okvirna višina razpisanih sredstev

I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - 4.672 EUR

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport - 6.296 EUR

III. Kakovostni šport - 10.000 EUR

IV. Vrhunski šport - 5.718 EUR

V. Športna rekreacija - 5.563 EUR

VII. Športne prireditve, športni dogodki - 6.166 EUR

VIII. Organiziranost v športu - 5.636 EUR

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

1. so registrirani in imajo sedež v občini vsaj eno (1) leto,

2. imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

3. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

4. izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko)

5. skladno z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa

6. občini redno posredujejo poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti

 

Prijavitelj mora vlogo oddati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa. K vlogi je potrebno priložiti račune ali ponudbe na podlagi katerih bodo izplačana sredstva.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa v letu 2020 in morajo biti porabljena do 31.12.2020.

 

Predložitev vloge

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo naj prijavitelj pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Straža za leto 2020. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03.11.2020. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 03.11.2020 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne. Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure 03.11.2020.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

Dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07 38 48 550, e-pošta andreja.kren@obcina-straza.si.

Razpisna dokumentacija in vloge so na voljo TUKAJ.

 

‹ nazaj