Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2021

datum: 17. 11. 2020

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, DUL št. 14/19-UPB1) in 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19) objavlja Mestna občina Novo mesto

JAVNI RAZPIS

sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva

v Mestni občini Novo mesto v letu 2021

PREDMET SOFINANCIRANJA

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov, proslav, publikacij, humanitarnih dejavnosti, mednarodnih projektov, obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let kontinuiranega delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

CILJ SOFINANCIRANJA

Namen razpisa je finančno omogočiti realizacijo večjih dogodkov, ki potekajo v dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja, Športni dvorani Stopiče ali Teniškem centru Otočec in jih organizirajo nevladne organizacije. Skozi poziv se lahko sofinancirajo okrogle obletnice organizacij (10, 20, 30 in več let kontinuiranega delovanja), humanitarne dejavnosti, šolska in druga tekmovanj ter udeležbe učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih, izvedba mednarodnih projektov in izdaje različnih publikacij društev in drugih organizacij.

Prioritetno bodo finančno podpreti raznovrstni projekti in dogodki, ki niso zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto. Hkrati pa je namen, da dogodki popestrijo raznolikost ponudbe v občini oziroma obeležujejo posebne obletnice, državne praznike, občinske spominske dneve.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo:

pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),

fizične osebe,

prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

SPLOŠNI IN PREDNOSTNI RAZPISNI KRITERIJI

Javni razpis s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2021, ko župan lahko po lastni presoji odobri sredstva do 700,00 EUR brez strokovne komisije.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za županovo pokroviteljstvo, znaša do višine 30.000,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO VLOG TER PORABO SREDSTEV

Razpisni rok se prične 17. 11. 2020 in se zaključi 15. 11. 2021.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo pošlje na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto s pripisom: »Prijava na Županovo pokroviteljstvo 2021« do najkasneje 15. novembra 2021.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila.

‹ nazaj