Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2021

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OŽIVLJANJE MESTNEGA JEDRA ZA LETO 2021

1. Cilj sofinanciranja

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti programe, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra.

Historično mestno jedro Novega mesta je osrednji prostor, ki je zaradi svoje zgodovine, grajene strukture in lokacije najpomembnejših mestnih ustanov simbolično središče mesta. Z njegovo prenovo je Mestna občina Novo mesto zmanjšala rabo javnih površin za motorni promet in izboljšala urejenost javnih površin, s ciljem, da se novo pridobljene površine namenijo javni urbani rabi in da se zagotovijo boljši pogoji za kulturne, izobraževalne, sprostitvene in druge aktivnosti za vse generacije, ki bodo občane in obiskovalce spodbujale k rednemu prihodu v mestno jedro in jih aktivno vključile v oživljanje mesta. Cilj je, da mestno jedro kot prostor živahne družbene dejavnosti in raznolike ponudbe storitev in produktov postane gospodarsko privlačno okolje, turistično, kulturno in športno središče ter osrednje zbirališče občanov in obiskovalcev, ki bodo med druženjem v mestu doživljali urbane občutke.

2. Predmet sofinanciranja

1. Programsko področje

Predmet sofinanciranja so programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejm, živilski sejem, rokodelski sejem...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana…), kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bodo prispevali k oživljanju mestnega jedra.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli izvirni, inovativni programi, ki ponujajo aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost bodo imeli programi, ki bodo nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva.

Predmet sofinanciranja v okviru tega javnega poziva niso programi, ki jih Mestna občina Novo mesto že sofinancira prek Javnega razpisa oz. javnega poziva za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021 in drugih občinskih razpisov za sofinanciranje programov in dogodkov. Prav tako predmet sofinanciranja v okviru tega javnega poziva niso aktivnosti v okviru rednega dela organizacije, ki jih organizacija izvaja že več let.

2. Lokacija izvajanja programa

Predmet sofinanciranja so programi, ki se bodo odvijali na zunanjih ali notranjih lokacijah na Glavnem trgu ali na drugih lokacijah v mestnem jedru v Novem mestu. Zaželeno je, da se programi odvijajo na lokacijah, ki omogočajo sodelovanje večjega števila občanov in obiskovalcev. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi na bolj izpostavljenih lokacijah, ki bodo dosegli večje število občanov in obiskovalcev.

3. Časovno obdobje in trajanje programa

Predmet sofinanciranja so programi, ki bodo potekali v letu 2021 in bodo trajali najmanj dva meseca. Zaželeno je večmesečno, sezonsko oziroma celoletno trajanje programa, s potencialom za večletno trajanje programa.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli programi z daljšim trajanjem.

Predmet sofinanciranja niso enkratni dogodki.

3. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,

krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,

podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje;

fizične osebe.

Javni zavodi ne morejo kandidirati na javnih razpisih in javnih pozivih Mestne občine Novo mesto.

Pričakujejo se prijave pravnih in fizičnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program ter promocijsko dejavnost

En prijavitelj lahko kandidira z več različnimi programi. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljši prijavljeni program, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

4. Višina razpisanih sredstev

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra razpisuje sredstva za leto 2021 v skupni višini do 28.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

5. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

6. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 25. 1. 2021.

Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. 10. 2021 prispele vloge odpirala enkrat mesečno. Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatni rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

V kolikor bo na dodaten rok uspešno kandidiral prijavitelj, ki je že v prvem roku uspešno kandidiral, bo s tem prijaviteljem sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj