Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine za leto 2021

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH IN MEDOBČINSKIH PRIREDITEV, KI IMAJO POMEN ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE ZA LETO 2021

1. Cilj sofinanciranja

Cilj poziva je finančno podpreti izvedbo mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo Mestne občine Novo mesto in destinacije Dolenjska.

2. Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so množične športne, kulturne, turistične in druge prireditve z medobčinsko in mednarodno udeležbo, ki v Mestni občini Novo mesto ali v destinaciji Dolenjska (vodilne destinacije Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice) generirajo večje število nočitev in imajo pomen za turistično promocijo občine oziroma destinacije Dolenjska.

Predmet sofinanciranja so prireditve, ki bodo potekale v letu 2021.

3. Prednostni kriteriji

Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve:

ki generirajo večje število nočitev in gostinskih storitev v Mestni občini Novo mesto oziroma v vodilnih destinacijah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice,

z bolj izraženo medobčinsko in mednarodno komponento (večje število medobčinskih in mednarodnih udeležencev in obiskovalcev),

ki bodo zagotovile večjo promocijsko aktivnost na ciljnih turističnih trgih in naslovile ključne ciljne skupine v tujini, ki izhajajo iz smernic, opredeljenih v Strategiji razvoja turizma Novega mesta,

ki se v večjem delu dogajajo na območju Mestne občine Novo mesto,

z večjim številom udeležencev,

z večjim številom obiskovalcev,

z izdelanim načrtom promocijske aktivnosti,

ki sovpadajo s smernicami iz Strategije razvoja turizma Novega mesta.

Pri sofinanciranju se bodo upoštevali tudi naslednji kriteriji:

višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo prireditve,

višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja Mestne občine Novo mesto.

4. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),

podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti,

krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,

fizične osebe.

Pričakujejo se prijave pravnih in fizičnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti in izvesti prireditev ter promocijsko aktivnost.

Posamezen prijavitelj lahko kandidira z več različnimi prireditvami. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljšo prijavljeno prireditev, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

5. Višina razpisanih sredstev

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, za leto 2021 razpisuje sredstva v skupni višini do 25.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

6. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

7. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 25. 1. 2021.

Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. 10. 2021 prispele vloge odpirala enkrat mesečno. Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatni rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj