Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju občine Črnomelj za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju občine Črnomelj za leto 2021

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 namenjena za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2021.

2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Črnomelj v proračunu za leto 2021 naslednja sredstva:

- proračunska postavka 20049006 - 20019, konto 412000 - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 10.000,00 EUR.

3. Na razpisu lahko sodelujejo:

- javni socialno varstveni zavodi;

- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Črnomelj, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti;

-  organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov;

- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov - občanov Občine Črnomelj;

- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Črnomelj.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane.

4. V letu 2021 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe s področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele:

- programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; skupine ostarelih za samopomoč; organiziranje prostovoljnega dela z mladimi.

5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z navodili iz III. poglavja razpisne dokumentacije za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj za leto 2021 in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletni strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

6. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;

b) opis vsakega prijavljenega programa, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom finančne konstrukcije le – tega.

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva.

7. Kriteriji za dodelitev sredstev:

- popolna razpisna dokumentacija;

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Črnomelj;

- kvaliteta programov;

- množičnost vključenih članov iz Občine Črnomelj.

8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do dne, 5.4.2021 do 12. ure v SPREJEMNO PISARNO OBČINE ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: "JAVNI RAZPIS – SOCIALNO VARSTVO 2021, NE ODPIRAJ" na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva. Kontaktna oseba: Jože Migalič (tel. 07/ 30-61-100).

 Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

‹ nazaj