Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Škocjan: Javni poziv Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 2021

JAVNI POZIV OBČINE ŠKOCJAN ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2021

Predmet Javnega poziva Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 2021 (v nadaljevanju: javni poziv) je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti,ki delujejo na območju Občine Škocjan oz. so člani subjekta tudi občani Občine Škocjan oz. dogodek vključuje promocijo Občine Škocjan ter dogodek ni sofinanciran iz katerega koli drugega namena iz proračuna Občine Škocjan. Dogodki se bodo izvajali v obdobju od decembra 2020 do novembra 2021.

 

Upravičenci za dodelitev sredstev po tem javnem pozivu

Na javni poziv se lahko prijavijo društva, javni zavodi, podjetja, fizične osebe, ki izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev:

-da imajo sedež/stalno prebivališče v Občini Škocjan oz. so njihovi člani tudi občani Občine Škocjan,

-da sodelujejo z organi Občine Škocjan in jih obveščajo o svojih aktivnostih,

- s svojim delom promovirajo Občino Škocjan,

- predmet financiranja je v javno korist.

 

Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje dogodkov v letu 2021 je zagotovljena na proračunski postavki 04002 – stroški pokroviteljstev in prireditev, konto 4119 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, konto 412000 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v skupni višini 3.000,00 EUR.

 

Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih Komisija za dodelitev sredstev Občine Škocjan za sofinanciranje dogodkov v letu 20212020

(v nadaljevanju: komisija) dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega javnega poziva. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev je 400,00 EUR. V primeru, da gre za fizično osebo, akontacijo dohodnine odvede občina, upravičencu pa se na njegov račun nakaže neto znesek.

V. Rok za črpanje sredstev

Župan Občine Škocjan z izbranimi izvajalci sofinanciranih dogodkov sklene pogodbo o sofinanciranju dogodka. Rok za vlaganje vlog je 30. 11. 2021 oz. do porabe razpisanih sredstev.

Rok za izplačilo odobrenih sredstev je 31. 12. 2021. Črpanje se začne s sprejemom in objavo proračuna za leto 2021.

 

Posebni pogoji:

- vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom javnega poziva,

-vlagatelji so redno oz. v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Škocjan.

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o dogodku s finančno ovrednotenimi posameznimi izvedenimi programskimi aktivnosti, ki so predmet javnega poziva.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:

-podatke o vlagatelju, s preglednim vsebinskim programom dela za tekoče leto,

-podatke o dogodku s finančno konstrukcijo dogodka,

-izjave vlagatelja.

Rok za prijavo in način prijave

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev je do 30. 11. 2021. Če izvajalec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do zadnjega dne. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.

Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih, v zaprti ovojnici, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Prijava na javni poziv za sofinanciranje dogodkov – NE ODPIRAJ«

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj