Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Trebnje za leto 2021

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE PRIREDITEV V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2021

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,

telefon 07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA

je sofinanciranje organizacije prireditev iz proračuna Občine Trebnje - prireditve, predstave, razstave, tekmovanja in podobno (v nadaljevanju: prireditve).

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju organizacije prireditve, ki vključuje promocijo občine Trebnje in je odmevna v širšem prostoru.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v Občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje;

- finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;

- prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 2021;

- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo prireditve;

- prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na osnovi drugih razpisov/pozivov Občine Trebnje.

4. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR

Na podlagi tega javnega poziva bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev:

- promocija in prepoznavnost občine; (oglaševanje v medijih, izdaja tiskanega gradiva),

- tradicionalnost prireditve ali dogodka (izkušnje prijavitelja),

- finančni načrt prireditve (delež zagotovljenih lastnih sredstev, do 50 % / nad 50 %),

- doseganje ciljnih uporabnikov (odprti tip, publika jasno opredeljena, predvideno število udeležencev);

- aktivno vključevanje občanov ( prireditev oz. dogodek vključuje gibanje in druženje oz. samo druženje).

Maksimalni delež sofinanciranja programa oz. projekta znaša 50 % vrednosti programa oz. projekta.

Maksimalno število točk je 20, vrednost točke glede na razpoložljiva proračunska sredstva pa znaša 50,00 EUR.

Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk, dodelijo sredstva na podlagi tega javnega poziva, največ do višine zaprošenih sredstev.

Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo obvezne kriterije. Na podlagi izpolnjevanja obveznih kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne prireditve.

5. OKVIRNA VREDNOST

Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto 2021 in je namenjena za predmet tega javnega poziva, znaša do 12.000,00 EUR – poziv je odprt do porabe sredstev.

6. ROK IZVEDBE

Prireditve po tem pozivu morajo biti realizirane v letu 2021.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

7. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu »Prijava na javni poziv za sofinanciranje organizacije prireditev v Občini Trebnje za leto 2021«, ki je sestavni del javnega poziva in vsebuje izjavo, da prireditev ne bo sofinancirana iz drugih razpisov in pozivov Občine Trebnje in izjavo, da so podatki v prijavi točni in verodostojni, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Prav tako je potrebno priložiti parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju organizacije prireditve.

V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamezno prireditev izpolniti ločen prijavni obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Občina Trebnje lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Za pravočasno oddano šteje prijava, ki bo prispela na sedež občine: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v času, ko bo javni poziv odprt oz. najkasneje do ponedeljka, 30. 9. 2021.

Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ter vloge, ki bodo prispele pred skrajnim rokom za predložitev vloge, vendar v času, ko bodo proračunska sredstva že porabljena, ne bodo obravnavane.

Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo tekom celotnega obdobja odprtega javnega poziva, saj se bodo prijave obravnavale v več zaporednih terminih (mesečno), vse do porabe sredstev oz. do skrajnega roka za predložitev vloge.

V primeru porabe proračunskih sredstev pred skrajnim rokom za predložitev prijav, bo občina objavila obvestilo o zaključku javnega poziva.

9. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POZIVA:

Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oz. zavržene in ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih sredstev iz tega poziva.Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene.

S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva, ob upoštevanju pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati.

Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka delovala v skladu s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in dosledno upoštevala določbe o izogibanju nasprotju interesov.

Župan Občine Trebnje bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju.

Zoper izdani sklep ni dovoljena pritožba, temveč je dopustna tožba, ki se vloži v 30. dneh po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani, Tržaška cesta 68 A, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik. Tožbi v dveh izvodih je treba priložiti sklep v izvirniku ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa in glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj