Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022

Mestna občina Novo mesto v letu 2022 objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024, v skupni višini za leto 2022 do 1.562.040 EUR. V letu 2022 se izvede javni razpis za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov in sicer bodo v skladu s pogoji javnega razpisa upoštevane:

- vloge za triletne programe dela organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi za vsa izbrana področja delovanja ter

- vloge za nove, enkratne projekte organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi na vseh izbranih področjih delovanja.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka sodeluje zgolj z eno vlogo za triletne programe dela in/ali enkratne projekte po posameznih področjih, v kateri opredeli svoj letni program dela ter področja delovanja oz. posamezen nov oz. enkraten projekt. Vlagatelj z isto aktivnostjo iz letnega programa dela ali istim novim oz. enkratnim projektom v letu 2022 kandidira le na eno navedeno področje delovanja.

V primeru sklenjenega triletnega sofinanciranja programov in delovanja bodo organizacije nadalje oddale vlogo za sofinanciranje na vsakoletnem javnem razpisu in zgolj priložile načrt dela za aktualno leto (v prihodnjih letih bosta to še javna razpisa za leti 2023 in 2024). Za sofinanciranje programa dela v drugih dveh letih se sklene aneks k pogodbi o sofinanciranju. Višina sofinanciranja v letih 2023 in 2024 bo določena glede na kakovost predloženih programov dela za aktualno leto ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Področja delovanja:

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2022 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 309.600 EUR,

B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 227.800 EUR,

Č. šport v skupni višini do 647.840 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000 EUR,

G. turizem v skupni višini do 20.000 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 27.000 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR.

Razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje vloge boste našli TUKAJ.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane elektronsko, do vključno nedelje, 9. 1.
2022 do 23:59 za prvi razpisni rok, do vključno nedelje, 1. 5. 2022 do 23:59 za drugi
razpisni rok ter do vključno nedelje, 2. 10. 2022 do 23:59 za tretji razpisni rok.

‹ nazaj