Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2022

Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2022

PREDMET SOFINANCIRANJA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov in različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto in niso sofinancirani na drugih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto. Predmet javnega poziva ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

CILJ SOFINANCIRANJA

Namen javnega poziva je finančno omogočiti realizacijo javnih prireditev, drugih dogodkov ali proslav, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto, izdajo publikacij društev in organizacij, izvedbo humanitarnih in drugih dejavnosti. Skozi javni poziv se lahko sofinancirajo tudi šolska in druga tekmovanja, udeležbe učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali študijskih izmenjavah. Namen javnega poziva je spodbujanje izvedbe dogodkov, ki bodo popestrili raznolikost ponudbe v občini, projekte ali dejavnosti, ki bodo prispevale promociji občine v Sloveniji in tujini ter obeleževanje posebnih obletnic, državnih praznikov in občinskih spominskih dni.

Sofinancirani bodo projekti in dogodki, ki niso finančno podprti iz ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javni poziv se lahko prijavijo:

- pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),

- fizične osebe,

- prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

SPLOŠNI IN PREDNOSTNI RAZPISNI KRITERIJI

Javni poziv s področja županovega pokroviteljstva je skladen z 9. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022, na podlagi katerega župan lahko po lastni presoji odobri sredstva v višini do 700,00 EUR brez strokovne komisije.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za županovo pokroviteljstvo, znaša do višine 30.000,00 EUR.

ROK ZA ODDAJO VLOG TER PORABO SREDSTEV

Razpisni rok se prične 7. 1. 2022 in se zaključi 15. 11. 2022.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj