Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trebnje v letu 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Trebnje razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v občini Trebnje za leto 2022, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 in 1407/2014.

2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Trebnje za leto 2022 v okvirni višini  82.000,00 EUR. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih sredstev iz postavk tega razpisa, se naročnik in upravičenec pomoči z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

RAZPISNO DOKUMENTACIJO BOSTE NAŠLI TUKAJ.

Ukrepi (po pravilniku):

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

 

 

20.000,00 EUR

30.000,00 EUR

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

3.000,00 EUR

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

10.000,00 EUR

Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij

2.000,00 EUR

Ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

20.000,00 EUR

‹ nazaj