Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Trebnje za leto 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Trebnje za leto 2022

1. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2022, z naslednjimi vsebinami:

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Za sofinanciranje programov morajo prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje:

- da so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

- da imajo sedež v občini Trebnje,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,

- da izvajajo redno turistično dejavnost,

- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega javnega razpisa.

5. Merila za dodeljevanje sredstev:

Prijaviteljem se izvedene in v točki 1 opredeljene aktivnosti točkujejo. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

a) Program dela za razpisano leto:

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega

in širšega pomena do 15 točk

- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje

pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk

- akcije na področju ohranjanja kulturne in

naravne dediščine ter urejanju okolja do 10 točk

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih

prireditev lokalnega in širšega pomena do 20 točk

- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka do 10 točk

b) Število članov turističnega društva:

- do petdeset članov do 10 točk

- nad petdeset članov do 15 točk

c) Drugo – izobraževanje članov društva do 5 točk

Prijavitelj, ki je pridobil sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa.

6. Finančna sredstva:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2022 znaša 11.500 EUR.

Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2022.

5. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletni strani občine Trebnje www.trebnje.si/. Turistična društva morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Trebnje za leto 2022«. Obrazec in dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na internetni strani Občine Trebnje www.trebnje.si/, na oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

6. Rok za vložitev vlog in način oddaje:

Javni razpis je odprt do 27.5.2022. Obravnavane bodo vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom: »NE ODPIRAJ: Javni razpis – programi turističnih društev 2022«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavržene.

7. Izid javnega razpisa:

Občinska strokovna služba bo na podlagi določil pravilnika in javnega razpisa pripravila predlog izbora programov turističnih dejavnosti in delitev razpoložljivih proračunskih sredstev in ju posredovala županu v odločitev.

Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

‹ nazaj