Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje za leto 2022

J A V N I P O Z I V o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje za leto 2022

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje, z namenom, da se pohodnikom omogoči varen prehod po njih, da se okolje ob poteh zaščiti pred škodljivimi vplivi pohodnikov in da je trasa poti označena.

Med vzdrževalna dela sodijo: vzdrževanje vegetacije, čiščenje poti, odstranjevanje nevarnih ovir za pohodnike, nameščanje novih ali zamenjava starih označb ter spreminjanje trase že postavljene turistične poti.

2. UPRAVIČENCI:

Na javni poziv lahko oddajo prijave upravljavci pohodnih, kolesarskih in učnih poti, ki so vpisani v evidenco turističnih poti pri Občinski upravi Občine Trebnje.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Trebnje;

- imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;

- so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti do Občine Trebnje

- niso pridobili sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti na osnovi drugih razpisov Občine Trebnje ali drugih javnih virov.

4. UPRAVIČENI STROŠKI:

Upravičeni stroški po javnem pozivu so materialni stroški vzdrževanja turističnih poti, povezani s pripravo na vzdrževanje ter stroški izvedbe vzdrževanja teh poti.

5. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR:

Na podlagi javnega poziva zbrane prijave, bodo ocenjene po kriterijih.

Kriteriji in število možnih točk:

1. dolžina pohodnih poti v občini (0 do 20 točk)

2. redna vzdrževalna dela (0 do 20 točk)

3. poti, ki so vezane na posamezne kulturne dogodke in prireditve (0 do 20 točk)

4. poti, ki povezujejo večje število znamenitosti v občini in izven nje (0 do 20 točk)

5. poti, ki so vezane na spominska dneva Občine Trebnje (0 do 20 točk)

Vrednotenje vsake popolne prijave bo izvedeno na podlagi navedenih meril za dodelitev finančnih sredstev.

6. FINANČNA SREDSTVA:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2022 znaša 2.500 EUR.

Prijavitelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe dodeljenih sredstev do višine 5%, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2022.

7. ROK IZVEDBE

Vzdrževalna dela morajo biti opravljena v koledarskem letu 2022, dokazila o nastalih stroških pa dostavljena na Občino Trebnje do 18.11.2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. VSEBINA PRIJAVE:

Prijava na javni poziv mora biti izdelana tako, da bo iz nje razvidno izpolnjevanje pogojev in kriterijev tega javnega poziva z natančno finančno konstrukcijo.

Prijava mora vsebovati:

- kratko predstavitev upravljavca turistične poti,

- poročilo o vzdrževanju turistične poti v preteklem letu,

- predvideno vzdrževanje v tekočem letu,

- število oseb, ki bodo sodelovale pri vzdrževanju,

- finančno konstrukcijo vzdrževanja v tekočem letu, ki je skladna z vsebinsko konstrukcijo.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijavo je potrebno oddati na obrazcu: »Prijava na javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti v občini Trebnje za leto 2022«, ki ga dobite v sprejemni pisarni Občine Trebnje in na spletnem naslovu www.trebnje.si.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE:

Javni poziv je odprt do 27.5.2022. Prijavo dostavite, ali oddajte po pošti, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako »NE ODPIRAJ: Javni poziv – sofinanciranje vzdrževanja turističnih poti 2022«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

10. IZID JAVNEGA POZIVA

Župan bo najkasneje v 15 dneh po odpiranju prijav obvestil prijavitelje o predvideni višini sofinanciranja vzdrževanja turističnih poti oz. o zavrnitvi. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DOBIJO DODATNE INFORMACIJE:

Javni poziv je objavljen v občinskem glasilu in na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si. Dodatne informacije o javnem pozivu lahko zainteresirani dobijo v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, tel: 07 3481138 ali e-naslovu: silva.kek@trebnje.si.

‹ nazaj