Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2022

Predmet javnega razpisa so sredstva proračuna Občine Škocjan, ki so namenjena za sofinanciranje programov za izvajanje kmetijske in kmetijstvu vzporedne dejavnosti izvajalcev, ki delujejo na območju Občine Škocjan, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema velja za društva, ki imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

Višina sredstev, namenjenih za delovanje izvajalcev na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti je 7.000,00 EUR in so namenjena financiranju naslednjih programov:

programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež v Občini Škocjan ali

programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalcev, ki imajo sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

Sredstva se namenijo za redno dejavnost izvajalcev ter za sofinanciranje posameznih aktivnosti in projektov.

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti za to proračunsko obdobje ter skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

V letu 2022 se v proračunu predvidena sredstva za sofinanciranje kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti delijo na naslednji način:

programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalca, ki ima sedež v Občini Škocjan:

ZA REDNO DEJAVNOST: 1.800,00 EUR,

ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI: 2.000,00 EUR,

PROJEKTI: 2.550,00 EUR.

programi kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti izvajalca, ki ima sedež izven območja Občine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan:

ZA REDNO DEJAVNOST: 250,00 EUR,

ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH AKTIVNOSTI: 400,00 EUR.Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti se lahko prijavijo naslednji izvajalci:

kmetijska društva,

kmetijstvu vzporedna društva (društvo vinogradnikov, društvo čebelarjev, lovska družina, ribiška družina) in

druga registrirana društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in udejstvovanja na območju občine v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo, in so registrirani za izvajanje navedenih dejavnosti, opredeljenih v tem javnem razpisu.

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev za sofinanciranje navedenih programov je do vključno 10.06.2022. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila poslana priporočeno po pošti najpozneje na dan razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. Nepravočasno oddane vloge bo komisija s sklepom zavrgla.

Izvajalci kmetijskih in kmetijstvu vzporednih programov v Občini Škocjan dostavijo oziroma priporočeno pošljejo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: «Za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v Občini Škocjan za leto 2022 - NE ODPIRAJ« na naslov Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

‹ nazaj