Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023 - 2. razpisni rok

Mestna občina Novo mesto objavlja 2. razpisni rok javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023, v skupni višini za leto 2023 2. razpisni rok do 158.710 EUR. Za leto 2023 se javni razpis izvede za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov, in sicer:

A. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2023

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni program dela za leto 2023.

B. NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2023

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen predlog, bo opredeljena na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih meril dobil posamezen predlog, obsega finančne konstrukcije ter zahtevnosti programa/projekta. V kolikor vlagatelj ne bo priskrbel podatkov za kakovostno ocenjevanje, razvidnih iz vloge in/ali zahtevanih dokazil in komisija opredeljenih kriterijev ne bo mogla oceniti (ker določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.

Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka odda eno vlogo oz. načrt dela za leto 2023 in/ali eno vlogo za enkratne projekte po posameznih področjih za leto 2023. Vlagatelj se lahko z istim področnim programom ali z istim novim, enkratnim projektom v letu 2023 prijavi le na eno področje delovanja.

2. Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2023 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 35.900 EUR,

B. mladina v skupni višini do 30.230 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 9.950 EUR,

Č. šport v skupni višini do 3.000 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 21.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 2.430 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 8.300 EUR,

G. turizem v skupni višini do 10.500 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 19.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 13.500 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 4.900 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj