Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2024

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 v skupni višini za leto 2024 do 1.841.990 EUR. V letu 2024 se izvede javni razpis za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov:

A. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2024

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni program dela za leto 2024.

B. NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2024

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen predlog, bo opredeljena na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih meril dobil posamezen predlog, obsega finančne konstrukcije ter zahtevnosti programa/projekta. V kolikor vlagatelj ne bo priskrbel podatkov za kakovostno ocenjevanje, razvidnih iz vloge in/ali zahtevanih dokazil in komisija opredeljenih kriterijev ne bo mogla oceniti (se pravi, da določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.

Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka sodeluje zgolj z eno vlogo za triletne programe dela in/ali enkratne projekte po posameznih področjih, v kateri opredeli svoj letni program dela ter področja delovanja oz. posamezen nov oz. enkraten projekt. Vlagatelj lahko z isto aktivnostjo iz letnega programa dela ali istim novim oz. enkratnim projektom v letu 2024 kandidira le na eno navedeno področje delovanja.

Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki nimajo poravnane vse finančne obveznosti (najemnina, materialni stroški in podobno) do občine in vseh njenih javnih zavodov v letošnjem in v preteklih letih.

2. Področja delovanja

Mestna občina Novo mesto bo za sofinanciranje programov in delovanja organizacij v skladu z njihovimi letnimi programi dela ter novih oz. enkratnih projektov podelila sredstva za leto 2024 za naslednja področja delovanja:

A. kultura v skupni višini do 322.600 EUR,

B. mladina v skupni višini do 154.400 EUR,

C. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 293.600 EUR,

Č. šport v skupni višini do 739.390 EUR,

D. dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 107.000 EUR,

E. medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 22.000 EUR,

F. delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 26.000 EUR,

G. turizem v skupni višini do 22.000 EUR,

H. prireditve, ki imajo pomen za turistično promocijo občine v skupni višini do 25.000 EUR,

I. oživljanje mestnega jedra v skupni višini do 25.000 EUR,

J. okolje in prostor v skupni višini do 10.000 EUR,

K. integracija v skupnost v skupni višini do 95.000 EUR.

3. Splošna določila javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. To velja za tekoče leto sofinanciranja, v primeru triletnega sofinanciranja programa dela pa lahko tudi za bodoča leta, za katera je pogodba o sofinanciranju sklenjena.

Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da vlagatelju po obravnavi vloge predlaga spremembo izbranega področja posamezne aktivnosti, v kolikor aktivnost po vsebini sodi v katerega od drugih vsebinskih področij in s tem pomembno ne vpliva na razdelitev sredstev znotraj novega predlaganega področja. V kolikor je vlagatelj aktivnost prijavil znotraj vsebinsko neprimernega področja in ni možna razporeditev na primernejšega, ta aktivnost ne bo sofinancirana. Za morebitna dopolnila iz obrazca za predlagano področje se smiselno uporablja določilo o pozivu za dopolnitev nepopolnih vlog iz 8. točke tega besedila javnega razpisa.

Vlagatelj izpolni vse zahtevane podatke v vlogi glede na področja delovanja ter enotno elektronsko vlogo odda v predpisanih razpisnih rokih. Oddaja vlog na morebitne dodatne razpisne roke bo možna glede na višino na prejšnjih rokih nerazdeljenih sredstev po posameznih področjih delovanja.

4. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva v skladu z oddanim programom dela morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

5. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 30. 10. 2023 in traja do vključno 1. 12. 2023. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko vlagatelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 29. 3. do 29. 4. 2024 ali od 30. 8. do 30. 9. 2024. Vlogo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati javnega razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za oddajo vloge na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

6. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 

Za potrebe informiranja o javnem razpisu bo izveden informativni dan, in sicer 8. 11. 2023, od 14.00 – 16.00 na rotovžu. Prijavo na informativni dan je potrebno opraviti preko SPLETNE POVEZAVE.

 

‹ nazaj