Regijski NVO center

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Črnomelj za leto 2024

Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo:

1. športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,

2. občinske športne zveze,

3. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,

4. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,

5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,

6. lokalne skupnosti,

7. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,

8. zasebni športni delavci.

 

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj 1 leto;

- imajo za prijavljene dejavnosti:

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,

- vodeno evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,

- da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predložijo kopijo statuta društva, potrjenega s strani upravne enote, in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.

 

V letu 2024 bodo izvajalcem športnih programov na podlagi sprejetega letnega programa športa za leto 2024 sofinancirani naslednji športni programi:

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

3. Kakovostni šport

4. Vrhunski šport

5. Šport invalidov

6. Športna rekreacija

7. Šport starejših

8. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

9. Delovanje športne zveze

 

Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.

Sredstva se dodeljujejo za leto 2024 in morajo biti porabljena v letu 2024.

Višina sredstev: 111.000,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj