Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2024

Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Škocjan za leto 2024 so predmet sofinanciranja:

športni programi:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,

· prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,

· prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

· prostočasna športna vzgoja mladine,

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

- športna rekreacija,

- šport starejših;

razvojne dejavnosti v športu:

- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;

organiziranost v športu:

- delovanje športnih društev/organizacij;

športne prireditve.

športni objekti in površine za šport v naravi

- uporaba športnih objektov

- investicije v javne športne objekte.

3. Izvajalci letnega programa športa

Izvajalci letnega programa športa na tem javnem razpisu so:

- športna društva, in klubi ki so registrirani in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,

- samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini.

Na voljo bo 12.000,00 evrov.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj