Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Občina Trebnje

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. javni kulturni programi (JKP) in

II. javni kulturni projekti:

B - varstvo kulturne dediščine,

C - javne kulturne prireditve,

D - založništvo,

E - nakup opreme in osnovnih sredstev,

F - izobraževanje,

G - materialni stroški zvez kulturnih društev

III. zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge

- za področja: javni kulturni programi (JKP), C, D in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

- za področje B: lastniki ali upravljavci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju občine Trebnje in ima status kulturnega spomenika,

- za področje E: izvajalci, ki redno, vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v domačem kraju in občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi aktivno sodelujejo,

- za področje G: zveze kulturnih društev in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev v Občini Trebnje,

- za zagotavljanje prostorskih pogojev delovanja za Baragovi spominski sobi: fizične osebe, ki zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje in dostopnost Baragove domačije ter spominskih sob za javnost.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj