Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij:

a) Programi na področju humanitarne dejavnosti v okvirni višini 1.500 EUR.

b) Preventivni programi v okvirni višini 5.500 EUR.

c) Programi, ki so v posebnem interesu občine v okvirni višini 5.000 EUR, in sicer:

- letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine Mokronog-Trebelno;

- projekt »Starejši za starejše«.

Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15. 4. 2024 do 14.00 ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 13. 4. 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR SOCIALNO VARSTVO«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

 Razpisna dokumentacija na voljo TUKAJ.

‹ nazaj