Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2024

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

1/1 javni kulturni programi,

1/2 javne kulturne prireditve,

1/3 nakup opreme in osnovnih sredstev.

Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15. 4. 2024 do 14.00 ure. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 13. 4. 2024.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR KULTURA, Področje____________________(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: jk prireditve)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj