Regijski NVO center

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Semič v letu 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih vsebin, ki so opredeljene v letnem programu športa v Občini Semič za leto 2024.

Sredstva za izvedbo javnega razpisa v višini 24.750,00 eur so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2024 (Ur.l.RS, št. 129/2023), in sicer se razpisujejo naslednje športne vsebine:

1.1 Športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno)

1.1.1 Promocijski športni program

1.1.2 Šolska športna tekmovanja

1.1.3 Celoletni športni programi

1.1.4 Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

1.2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni/vrhunski šport (ŠVOM_KŠ/VŠ)

1.3 Vrhunski šport (VŠ)

1.4 Šport invalidov (ŠI)

1.5 Športna rekreacija (RE)

2. Športni objekti in površine za šport v naravi (vzdrževanje planinskih poti)

3. Organiziranost v športu (delovanje športnih organizacij)

4. Športne prireditve in promocije športa (prireditve v organizaciji izvajalcev)

 

Sofinancirajo se programi, ki se izvajajo v letu 2024. Izjemoma se sofinancirajo programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, in sicer za obdobje tekočega šolskega leta.

Javni razpis je odprt od 1. 4. 2024 do vključno 6. 5. 2024. Predlagatelji morajo vloge oddati priporočeno po pošti ali osebno na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, in sicer v sprejemno pisarno Občine Semič. Vloga je, ne glede na način oddaje, pravočasna, če se odda priporočeno po pošti do vključno dne 6. 5. 2024 ali osebno v sprejemni pisarni Občine Semič do dne 6. 5. 2024 do 12. ure.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj