Regijski NVO center

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2024

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze, neprofitne ustanove in posamezniki, ki izvajajo programe ljubiteljske kulturne dejavnosti in izpolnjujejo pogoje 4. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič (Ur. l. RS št. 15/2024).

Višina razpisanih sredstev skupaj 20.700,00 EUR:

redna dejavnost registriranih kulturnih društev 4.300 EUR,

delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih skupin 11.000 EUR,

izvedba prireditev občinskega pomena (prireditev v sklopu Krakarjevih dni, proslave ob kulturnem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prireditev v spomin 1. belokranjski četi) 1. 900,00 EUR,

izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti 500 EUR,

nakup opreme 3.000 EUR.

Rok za oddajo prijav:

Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 5. 2024. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič.

Prijavitelj programa odda prijavo na javni razpis s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v zaprti ovojnici na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, s pripisom »Ne odpiraj – JR KULTURA 2024«.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj