Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2024

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2024

1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefon 07/348-11-00, e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

2. Predmet razpisa:

Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:

- mladinski programi (dejavnost) - kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.),

- mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),

- stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov - neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela).

3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih mladim med 15. in 29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja imajo tisti izvajalci, ki izvajajo izključno programe in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oz. so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,

imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29 let),

imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

5. Vrednost razpisanih sredstev:

Za sofinanciranje mladinske dejavnosti je v proračunu Občine Trebnje za leto 2024 zagotovljenih 11.000 EUR, od tega za:

mladinske programe in projekte, sredstva do okvirno 6.000 EUR,

za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, do okvirno 5.000 EUR.

6. Merila in kriteriji za vrednotenje:

Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost.

Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje.

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacije je na voljo na internetni strani Občine Trebnje.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog:

Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 30. 4. 2024 do 15. ure. Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ne glede na način oddaje vloge. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v zaprti kuverti, s pripisom »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MLADINA 2024«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz Pravilnika.

Občinska uprava Občine Trebnje bo v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema odločbe lahko prijavitelji vložijo pritožbo pri županji Občine Trebnje. Po dokončnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Če med proračunskim letom občinski svet spremeni višino proračunskih postavk, na katerih so sredstva tega razpisa, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleksandra Stritar, telefon 07/ 348-11-26, e-pošta: aleksandra.stritar@trebnje.si.

‹ nazaj