Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2024

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2024

I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

II. Predmet javnega razpisa:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN:

Programi na področju humanitarne dejavnosti

Programi za delo z zasvojenimi

Preventivni programi

2. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV S SEDEŽEM V OBČINI TREBNJE

3. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM INTERESU OBČINE TREBNJE

Program »Starejši za starejše«

III. Skupna višina sredstev razpisa v letu 2024 je 52.000,00 EUR, in sicer:

- 37.000,00 EUR: za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin

- 10.000,00 EUR: za programe društev upokojencev s sedežem v občini Trebnje

- 5.000,00 EUR: za program »Starejši za starejše«

IV. Rok izvedbe:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

V. Razpisna dokumentacija:

Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, na sedež naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/.

Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej.

VI. Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje dne 19. 4. 2024 do 13. ure na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: »Ne odpiraj - Javni razpis – socialno varstvo«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ne glede na način oddaje vloge. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

VII. Izid razpisa:

Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani županje. Pristojna komisija najkasneje v petinštiridesetih (45) dneh po roku, določenem za odpiranje vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje programov zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje.

Izvajalcem letnega programa socialnega varstva izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba pri županji občine v roku 15 dni.

VIII. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Mateji Robida (e-mail: mateja.robida@trebnje.si, tel. številka 07/ 34-81-133).

‹ nazaj