Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto.

Gre za več ukrepov, med drugim tudi.

UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Višina razpisanih sredstev do: 15.000 EUR

(1) Predmet podpore je sofinanciranje različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom in razvojem podeželja.

(2) Upravičenci do pomoči so združenja in društva, ki so registrirana po zakonu, ki ureja delovanje društev in je njihova dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register), delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine, imajo urejeno evidenco o članstvu ter izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju občine.

(3) Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

- do 100 % upravičenih stroškov;

- DDV je upravičen strošek;

- znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu se določi na podlagi doseženega števila točk, razpoložljivih razpisanih sredstev in števila prispelih popolnih vlog;

- v primeru, da so upravičeni stroški, izkazani ob realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se upravičencu odobrena sredstva ustrezno zmanjšajo;

- najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 3.000,00 EUR.

(4) Upravičeni stroški:

- materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev in združenj,

- izobraževalne vsebine za ohranjanje kmetijstva in razvoj podeželja, namenjena splošni javnosti,

- promocija dejavnosti društva, pomembna za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, npr. zgibanke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani brez navajanja informacij o proizvajalcih kmetijskih proizvodov, članih ali nečlanih društva, ali o kmetijskih proizvodih, blagovnih znamkah ali poreklu,

- organizacije netržnih razstav, prikaz običajev.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:

- fotokopija odločbe o vpisu v register društev (samo prvič ob prijavi, izda jo upravna enota),

- dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja občine – seznam članov,

- finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2024,

- dokazila o aktivnostih – kopije računov in dokazila o plačilu računov ter slikovna gradiva ali druga dokazila o aktivnostih.

Vsi obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani predsednika društva oziroma njegovega pooblaščenca. Če obrazce podpisuje pooblaščenec, je vlogi potrebno priložiti tudi pooblastilo.

Če upravičenec ne posluje z žigom, to v vlogi navede.

Pogoji za dodelitev sredstev:

Zaprošeni zneski upravičencev se točkujejo na podlagi meril, ki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

• znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec je odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter od vrednosti točke. Vrednost točke se izračunana tako, da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev;

• upravičenec je dolžan pri informiranju javnosti o izvedbi aktivnosti, ki so predmet programa, za katere je prejel sredstva, vselej in na ustrezen način navesti, da je bil program izveden s pomočjo občine. Upravičenec istočasno obvesti tudi občino o predvideni izvedbi navedenih aktivnosti.

Razpis je objavljen na spletni strani MO Novo mesto.

‹ nazaj