Regijski NVO center

Urad za enake možnosti: Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakih možnosti žensk in moških za leto 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: 1. spolno nasilje; 2. posebne skupine žensk (npr. Rominje, kmečke ženske, invalidke, starejše ženske, mlade ženske itd.); 3. splošno - enake možnosti žensk in moških.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo ustrezno dokazilo o registraciji; - so prostovoljno ustanovljene; - so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova; - niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička; - so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij; - se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; - njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote.

Vrednost razpisa znaša 23.000,00 EUR.
Zaprošena sredstva lahko znašajo najvec 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 4.000 EUR.

‹ nazaj