Regijski NVO center

Športna zveza-center za šport Trebnje: Javni razpis za podelitev priznanj "Športnik leta 2010"

Na podlagi 13. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v občini Trebnje (Ur.list RS št. 86/01) in 5. člena Pravilnika za podelitev priznanja Športnik leta v občini Trebnje pozivamo športna društva in občane v občini Trebnje, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Športnik leta za leto 2010.

 

Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občini Trebnje, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Komisija za izbor in podeljevanje priznanj najboljšim športnicam in športnikom ter športnim delavkam in delavcem (v nadaljevanju komisija) vsako leto podeli največ tri športne nagrade Športnik leta, največ tri Športne plakete Trebnjega in največ pet športnih znakov Trebnjega. Prejemniki športnih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

 

Priznanja so:

1. športna nagrada »ŠPORTNIK LETA« v občini Trebnje

2. športni znak Trebnjega

3. športna plaketa Trebnjega

AD 1/ Športno nagrado »Športnik leta« v občini Trebnje se podeljuje:

a) športnicam in športnikom posameznikom v članski ali mladinski kategoriji na podlagi dosežkov na tekmovanjih, ki jih organizirajo mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne federacije ter panožne zveze po naslednjih kriterijih:

- olimpijske igre ali svetovno prvenstvo - uvrstitev, udeležba
- evropsko prvenstvo - uvrstitev, udeležba
- sredozemske igre - uvrstitev, udeležba
- državno prvenstvo - 1. mesto
- uradna mednarodna tekmovanja - 1., 2., in 3. mesto
- državno prvenstvo - 2., 3. in 4. mesto

b) športnim članskim ekipam na podlagi dosežkov po kriterijih:

- državno prvenstvo, ki ga organizira panožna zveza - prva liga
- mednarodni pokali, ki jih organizirajo svetovne ali evropske federacije
- pokal Slovenije, ki ga organizira panožna zveza
- državno prvenstvo, ki ga organizira panožna zveza - druga in tretja liga

AD 2/ Športni znak Trebnjega se podeljujejo športnikom in športnicam ter ekipam, ki izpolnjujejo kriterije navedene v točki 1.a oziroma 1.b in niso prejeli športne nagrade Športnik leta.

Športni znak se lahko podeli tudi za izjemne dosežke na regijskih in občinskih tekmovanjih.
Športni znak Trebnjega se lahko podeli tudi za mlajše kategorije.

AD 3/ Športno plaketo Trebnjega se podeljuje:

- športnim delavkam in delavcem ter društvom za izjemne dosežke v razvoju športa v občini Trebnje
- za življenjsko delo v športu tistemu, ki je deloval najmanj 25 let v športnem društvu ali zvezi
- najboljšim organizatorjem mednarodnih športnih prireditev
- športnim društvom ob njihovih jubilejih
- športnicam in športnikom, ki so končali svojo tekmovalno kariero, v svojem tekmovalnem obdobju pa so s svojimi
dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispevali k razvoju določene športne panoge v občini Trebnje
- posameznicam in posameznikom za ekstremne dosežke na področju športa

Predloge za podelitev priznanj je potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko dvignejo po predhodni najavi na tel. št. 041 653 070 (Miran Jurak), na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Trebnje.

Obvezne sestavine predloga so:

- naziv priznanja za katerega se kandidat predlaga
- ime in priimek oziroma naziv kandidata
- naslov oziroma domicil kandidata
- športni dosežek, delo ali jubilej za katerega se kandidat predlaga za priznanje (za dosežke na tekmovanjih je
potrebno priložiti ustrezen dokaz,na primer potrdilo panožne zveze)
- ime oziroma drugi podatki predlagatelja s podpisom pooblaščene osebe

Pisni predlogi morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov: Športna zveza - center za šport občine Trebnje, Gubčeva cesta 23, 8210 Trebnje, s pripisom »Za priznanje Športnik leta« in sicer do 20. januarja 2011. Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo poslani v skladu z razpisom do predpisanega roka.

Komisija izvede najkasneje v roku enega meseca po zaključenem razpisu izbor najboljših športnic in športnikov ter športnih ekip in jih javno razglasi.

‹ nazaj