Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mirna Peč: JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE MIRNA PEČ

Predmet javnega razpisa je dejavnost, ki je predmet javne službe in obsega:
- sprejem prijav o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
- zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
- skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
- skrb za ažurno vodenje registra psov,
- druge naloge, določene z Zakonom o zašciti živali (Ur. l. RS, št. 43/07) ter pravilnikom o pogojih za zavetišča za zašuščene živali.

Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije in javnega razpisa,
- da ima poravnane davke in prispevke,
- da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije
- da izkaže finančno usposobljenost,
- da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
- na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
- da ima izkušnje na podrocju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzrocil tretji osebi,
- da izpolnjuje pogoje določene z Zakonom o zaščiti živali in s Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali.

Rok za oddajo prijav je 19.01.2011 do 12. ure.

‹ nazaj