Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Sodražica: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2011

Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2011.

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
- imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
- imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
- kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,
- imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
- občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
- izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega Pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.

Skupna vrednost sredstev razpisa znaša 13.500,00 EUR. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:
- športne prireditve - predvidena višina sredstev 3.500,00 EUR,
- delovanje društev in klubov - 10.000,00 EU.

Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 25. 1. 2011 do 12. ure.

‹ nazaj