Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Urad RS za mladino: Javni razpis za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2012

Predmet razpisa: Javni razpis je namenjen podpori mladinskega dela in spodbujanju razvoja mladinskega sektorja v Republiki Sloveniji preko zagotavljanja podpore programom mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega razpisa. Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v petek, 23. decembra, ob 10.00 na Ministrstvu za šolstvo in šport, Masarykova 16, v Ljubljani.

Upravičeni prijavitelji: Na tem javnem razpisu lahko sodelujejo organizacije, ki izpolnjujejo obvezne splošne pogoje ter obvezne posebne pogoje po posameznih skupinah iz tega javnega razpisa. Sodelujejo lahko tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov ter so na dan oddaje vloge vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino.

Vrednost razpisa: 1.466.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega centra, nacionalne mladinske organizacije ali druge nevladne organizacije (iz financne konstrukcije za leto 2012) sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR. Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega sveta lokalne skupnosti (iz financne konstrukcije za leto 2012) sme znašati minimalno 2.000 EUR in maksimalno 10.000 EUR.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj