Regijski NVO center

Evropska mladinska fundacija: Finančna podpora projektom

European Youth Fundation omogoča finančno podporo projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež, drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope.

Kategorija A - mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);

Kategorija B - druge mladinske aktivnosti, ki niso srečanja (študije, raziskovalni projekti, izdelava informacij in dokumentacije na področju mladine);

Kategorija C - administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež;

Kategorija D - Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope (vključno s kategorijo D-HRE: Human Rights Education).

Prijavitelji morajo biti predstavniki mednarodne nevladne mladinske organizacije, ki ima podružnice v vsaj štirih državah članicah Sveta Evrope, ali nacionalne mladinske organizacije, ki sodeluje z vsaj tremi drugimi nacionalnimi organizacijami iz ostalih držav članicah. Največ ena tretjina udeležencev v katerem koli projektu, podprtem s strani fundacije, je lahko enake nacionalnosti ter ena četrtina vseh udeležencev je lahko starejših od 30 let.

Prijavni roki: 1.10.2008 za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1.4. in 31.12.2009; 1.2.2009 za aktivnosti kategorije C, ki bodo potekale v letu 2009. Za aktivnosti kategorije D (pilotni projekti) ni posebej določenega prijavnega roka, prijavo projekta oz. aktivnosti pa je potrebno predložiti vsaj tri mesece pred začetkom izvajanja aktivnosti.

Upravičeni prijavitelji so predstavniki mednarodne mladinske NVO, ki ima podružnice v vsaj 4 državah članicah Sveta Evrope ali nacionalne mladinske org., ki sodeluje z vsaj 3 drugimi nacionalnimi org. iz ostalih držav članicah.

 

‹ nazaj