Regijski NVO center

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 2010 in v letu 2011

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji - krizna namestitev.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi - krizna namestitev obsega nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz ogrožujočih okoliščin.

Upravičeni prijavitelji so pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS in izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.

Vrednost razpisa za leti 2010 in 2011 znaša 45.000,00 EUR.

‹ nazaj