Regijski NVO center

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve : Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2010

Predmet javnega razpisa so programi na dveh področjih po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010, in sicer na A) JSVP - Javni socialno varstveni programi in na B) REP - Razvojni in eksperimentalni programi.

Upravičeni prijavitelji so pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva;
5. prijavitelj izvaja program v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva;
6. programi za otroke in mladostnike do 18. leta starosti, kjer poteka več kot 10 urna namestitev uporabnikov, ne bodo sofinancirani, v kolikor nimajo s strani staršev z dokazili izkazano soglasje o namestitvi. Program mora imeti izdano pozitivno mnenje s strani Socialne zbornice Slovenije;
7. prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov programov socialnega varstva na MDDSZ.

Vrednost razpisa znaša 4.500.000,00 EUR.

Dne 23. decembra 2009, bo ob 9.00 uri potekalo informativno srečanje o javnem razpisu in o varovanju osebnih podatkov. Informativno srečanje bo potekalo v dvorani Mestne knjižnice Ljubljana Knjižnica Otona Župančiča, III. nadstropje, na Kersnikovi ul. 2 v Ljubljani.

‹ nazaj